Blog
23/02/2023
Tài liệu năm 2023 về phòng cháy chữa cháy
23/02/2023
QCVN 01:2021/BXD do Viện quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. QCVN 01:2021/BXD thay thế QCVN 01:2019/BXD được ban hành kèm theo thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
20/02/2023
Đối với các bạn làm việc liên quan đến bê tông cốt thép,việc hiểu tên các bộ phận bằng tiếng Nhật quả là khó. Ngôn ngữ chuyên ngành nhiều khi từ vựng hay kanji không hề quá khó, nhưng do là chuyên ngành nên ý nghĩa sẽ khác so với từ thông thường sử dụng, cách duy nhất có lẽ là gặp nó, học nó và nhớ nó. Hôm nay, Beniken giới thiệu đến các bạn một bản dịch các bộ phận cơ bản nhất của bê tông cốt thép trong xây dựng.
Beniken co., Ltd
BENIKEN  有限会社
Blog